| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Projekti

Više od 13 godina realizujemo brojne projekte uglavnom fokusirane na jačanje prava žena, ravnopravnost spolova, reproduktivno zdravlje, prevenciju nasilja u porodici, ekonomsko osnaživanje, političku participaciju i istraživačke aktivnosti i projekte. Od vremena osnivanja pa do sada uspješno smo realizovali preko 80 projekata u skladu sa programskim ciljevima udruženja.

 

1. „Javnost-život i predstavljanje romske žene”

Tip projekta: Izdavanje  publikacije

Cilj projekta: Izdavanje publikacije o životu romskih žena sa ciljem da se ne romska populacija ali i relevante institucije upoznaju sa Romkinjama uz povećanje interesovanja za romsku poroblematiku i život Roma uopće.

Donator: FOD BiH

 

2. “Edukacioni kursevi; kurs frizera, kurs opismenjavanja i kurs kućnih radinosti”

Tip projekta: Edukacioni kursevi za  romske djevojke i žene

Cilj projekta: Ekonomsko osnaživanje i neformalna edukacija Romkinja korz kurs frizera, opismenjavanja i kurs kućnih radinosti

Donator: UNHCR (Mercy Corps)

 

3. “Kurs informatike i engleskog jezika”

Tip projekta: Edukacioni kursevi za  romsku omladinu

Cilj projekta: Edukacija za romsku omladinu iz oblasti informatike i engleskog jezika

Donator: FOD Sorosh Bosna i Hercegovina

 

4. “Informisanje i rad sa ženama it rs koje se nalaze na području općine Tuzla”

Tip projekta: Pravna pomoć

Cilj projekta: Pravna i zdravstvena (teorija) pomoć Romkinjama koje su izbjeglice iz RS

Donator: UNHCR ( Mercy Corps)

 

5. Partnerski projekat razmjene iskustava sa romskom organizacijom “Romsko srce” Jagodnjak, Hrvatska

Projekat se sastojao od razmjene iskustava i metoda rada što je doprinjelo boljem i kvalitetnijem radu oba udruženja.

 

6. “Žene Romkinje to mogu”

 Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Eduzkacija mladih Romkinja, profili romskih lidera, za i protiv jednakopravnosti spolova.

Donator: Vijeće Evrope


 

7. Edukacioni kursevi višeg stepena informatike i engleskog jezika

Projekat je obuhvatao rad sa omladinom i ženama kroz organizovanje kurseva višeg stepena informatike i engleskog jezika.

Donator: CCFD


 

8. Podrška rada udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”

Projekat se sastojao od podrške rada uduženja žena Romkinja “Bolja budućnost” u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.

Donator: CCFD


 

9. “Planiranje porodice i zaštita od neželjene trudnoće”

 Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Edukacija mladih Romkinja o planiranju porodice, ranom stupanju u bračnu zajednicu i nasilju u porodici

Donator: CCFD


 

10. “Ravnopravnost spolova i nasilje u porodici”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj edukaciju o ravnopravnosti spolova te prezentaciju Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH. Ujedno je obuhvatao i temu nasilja u porodici.

Donator: Američka ambasada Sarajevo

 

11. “Romi i ljudska prava”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Cilj i svrha ovog tipa edukacije jeste upoznavanje romske populacije sa osnovnim ljudskim pravima kao i o načinima i mjestima na koja mogu ostvariti svoja prava.

Donator: FOD BiH

 

12. “Vaš glas za Vaše dobro”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat se sastojao od edukativnih radionica vezani za izborni proces i izbore sa cilje povećanja učešča građana romske nacionalnosti na neposrednim izborima u BiH u Oktobru 2006 godine te lobiranje da što veći broj romskih birača/ica izađe na ove izbore.

Donator: FOD BiH


 

13.  “ISTRAŽIVANJE GENDER EFEKTA UNUTAR ROMSKIH ZAJEDNICA NA TK

Tip projekta: Istraživanje

Cilj projekta: Utvrđivanje stvarnog stanja i gender efekta među romskom populacijomn Tuzlanskom kantonu

Donator: UNDP

 

14. “RAVNOPRAVNOST SPOLOVA”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Edukacija romskih djevojaka i žena o važnosti njihovog polažaja sa aspekta gendera.

Donator: CCFD

 

15. “OSNAŽIVANJE ROMKINJA”

Tip projekta: Edukacija, pravna pomoć

Cilj projekta: Osnaživanje Romskinja sa brojnim aktivnostima koje se uključivale konstantan kontakt sa članicama i saradnju sa relevantim vladinim i drugim institucijama.

Donator: Global Fund For Women

 

16. “Jačanje kapaciteta UŽR „Bolja budućnost”

Tip projekta: Podrška

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj jačanje kapaciteta osoblja i rada udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla.

Donator: Care International

 

17. “TRAFFIKING I NJEGOVA PREVENCIJA”

Tip projekta: Regionalna konferencija

Cilj projekta: Regionalna konferencija je održana od 16-18.06.2006 u Banovićima.

Donator: Američka ambasada, World Vision

 

18. “Reproduktivno zdravlje”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj informisati i upoznati Romkinje o važnosti reproduktivnog zdravlja kroz edukativne radionice.

Donator: Care International


 

19.  "Povećanje efektivne prevencije HIV-a i njege među ugroženom populacijom"

Tip projekta: Edukacija i prevencija  

Cilj projekta: Osigurati održivu prevenciju širenja HIV-a među romskom populacijom, najvećom i najranjivijom manjinskom grupom u Bosni i Hercegovini.

Donator: Projekat je podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.


 

20. “Razmjena iskustava”

Tip projekta: Razmjena uiskustava, posjete

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj razmjenu iskustava i pozitivne prakse sa romskim organizacijama iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Donator: CCFD


 

21. “POVEČANJE UČEŠĆA I INKLUZIJA ROMKINJA-TRENING ZA TRENERE”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Organizovanje treninga za trenere na temu “Ravnopravnost spolova” za Romkinje sa ciljem podizanja svijesti istih o ovoj tematici.

Donator: CCFD


 

22. “ OBEZBJEĐIVANJE BESPLATNIH GODIŠNJIH PREMIJA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: S ciljem da se u budžete općina na području TK uvrsti besplatna podjela godišnjih premija zdravstvenog osiguranja za najugroženije romske porodice .

Donator: FOD BiH

 

23. “ Izrada web stranice udruženja-grant tehničke asistencije”

Cilj projekta: Izrada web stranice udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla, a u sklopu implementacije strateškog plana našeg udruženja.

Donator: Care International


 

24. “ GRANT TEHNIČKE ASISTENCIJE”

Cilj projekta: Nabavka opreme za udruženje.

Donator: Care International


 

25. “ POBOLJŠANJE  INFRASTRUKTURE U ROMSKOM NASELJU PASCI”

Tip projekta: Infrastruktura

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj asfaltiranje dionice puta u romskom naselju Pasci kako bi se omogućio adekvatan pristup romskim kućama.

Donator: World Vision, Općina Tuzla


 

26. “ OSIGURAVANJE BESPLATNE GODIŠNJE PREMIJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA”

Tip projekta: Humanitarna asistencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obezbjeđivanje besplatne godišnje premije zdravstvenog osiguranja za najugroženije romske porodice sa područja općine Tuzla.

Donator: Općina Tuzla

 

27. “ ŽIVOT BEZ NASILJA”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj edukaciju pripadnika/ca romske populacije na temu nasilja u porodici i prevenciji istog.

Donator: Američka ambasada Sarajevo


 

28. “ GRANT TEHNIČKE ASISTENCIJE”

Tip projekta: Podrška UZR BB

Cilj projekta: Projekat se sastojao od tehničke podrške rada udruženja i profesionalnom usavršavanju osoblja udruženja.

Mjesto  implementacije: Tuzlanski kanton

Donator: Care International

 

29. “ EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ROMKINJA”

Tip projekta: Kursevi

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj organizovanje kursa frizera za Romkinje sa ciljem njihovog osposobljavanja i ekonomskog osnaživanja za poslove frizera.

Donator: Global Fund For Women

 

30. “ RAZVOJ ROMSKE OMLADINE”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj osposobljavanja 5 omladinaca/ki koji su angažovani radi implementacije 5 seminara u osnovim školama.

Donator: Care International

 

31. “ REGIONALNI PROJEKAT OSNAŽIVANJA ŽENA ROMKINJA”

Tip projekta: edukacija, lobiranje, zagovaranje

Cilj projekta: Projekat je regionalni i imao je za cilj osnaživanje ženskih romskih organizacija iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Donator: CARE  International

 

32. “ GRANT TEHNIČKE ASISTENCIJE”

Tip projekta: Podrška UZR BB

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obnovu tehničke opreme u udruženju.

Donator: CARE Interantional

 

33. “ JAČANJE ORGANIZACIONIH KAPACITETA UZR BB”

Tip projekta: Podrška UŽR BB

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj jačanje organizacionih kapaciteta i profesionalnnog usavršavanja osoblja udruženja

Donator: CARE International

 

34. “ DISTRIBUCIJA BESPLATNIH LJEKOVA ZA ROME”

Tip projekta: Humanitarna asistencija

Cilj projekta: Projekat je obezbjedio besplatnu podjelu ljekova za najugroženije Rome/Romkinje na području TK

Donator: Mara Fondacija Holandija

 

35. “ JAČANJE ROMSKE OMLADINE”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj jačanje romske omladine i smanjena socijalne isključenosti na Zapadnom Balkanu”

Donator: Care International

 

36. “ STUDIJSKO PUTOVANJE”

 Tip projekta: Studijsko putovanje

Cilj projekta: Projekat je obezbjedio studijsko putovanje u Budimpeštu za 21 romsku liderku.

Donator: Care International

 

37. “ BESPLATNO SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ZA ODRASLE ROME”

Tip projekta: Obrazovanje

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obezbjediti besplatno srednjoškolsko obrazovanje za odrasle Rome/Romkinje iz Tuzle.

Donator: Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i  sporta Tuzlanskog Kantona.

 

38. “ ROMI I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE”

Tip projekta: Okrugli sto

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj organizovanje okruglog stola na temu zdravstvenog osiguranja za Rome sa ciljem iznalaženja rješenja za ovaj problem”

Donator: Care International


 

39. “ ROMSKA DJECA I OBRAZOVANJE”

Tip projekta: Konferencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj organizovanje konferencije na temu obrazovanja romske djece sa ciljem utvrđivanja i prevazilaženja prepreka kod obrazovanja romske djece.

Donator: Care NWB International


 

40. “  BESPLATNA PODJELA GOSIŠNJIH PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2009 GODINU”

Tip projekta: Humanitarna asistencija

Cilj projekta: Projekat je obezbjedio i izvršio besplatnu distribuciju godišnje premije zdravstvenog osiguranja za najugroženije romske porodice sa područja općine Tuzla.

Donator: Općina Tuzla


 

41. “ IV- Grant-osnaživanje Romkinja”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta novosonovanih ženskih romskih organizacija sa kojima ćemo sarađivati u narednim aktivnostima. U okviru granta za ove organizacije organizovan je seminar na temu “Pisanje projekata-projektni ciklus”.

Donator: Care International


 

42. “ Nasilje uopšte”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj edukaciju o nasilju uopšte sa kojim smo obuhvatili novoosnovane romske ženske organizacije i njihove korisnike/ce.

Donator: Care International


 

43. “ Tehnička asistencija”

Tip projekta: Podrška UŽR BB

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj pružiti tehničku asistenciju udruženju kroz edukaciju poslovno-prvane informatike za uposlenike/ce udruženja.

Donator: CARE International

 

44. “ INSTITUCIONALNI GRANT”

Tip projekta: Podrška UŽR BB

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj pružiti tehničku asistenciju udruženju kroz svakodnevne aktivnosti

Donator: CARE International

 

45. “ REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ROMKINJA”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj edukaciju Romkinja o važnosti očuvanja reproduktivnog zdravlja

Donator: Global Fund For Women

 

46. “ HUMANITARNA ASISTENCIJA”

Tip projekta: Humanitarna asistencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obezbjeđivanje humanitarne pomoće , higijenskih i prehrambenih paketa te školskog pribora, odjeće i obuće za najugroženije romske porodice.

Donator: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku TK


 

47. “ Poboljšanje zdravstvenog stanja Romkinja”

Tip projekta: Prevencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj organizovanje besplatnih pregleda mamografije i Pa testa za Romkinje bez zdravstvenog osiguranja”

Donator: Ministarstvo zdravstva TK


 

48. “ BESPLATNA GODIŠNJA PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2010 GODINU”

Tip projekta: Asistencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obezbjediti besplatnu godišnju premiju zdravstvenog osiguranja za najugroženiju romsku djecu do 18 godina

Donator: Općina Tuzla


 

49. “ Regionalna kampanja “Ja sam Romkinja”

Tip projekta: Regionalna kampanja

Cilj projekta: Regionalna kampanja koja predstavlja 4 Romkinje koje ukazuju na diskriminaciju i predrasude sa kojima se susreću ali i potrebu za obrazovanje i zapošljavanje Roma”

Donator: CARE International


 

50. “ HUMANITARNA ASISTENCIJA”

Tip projekta: Humanitarna asistencija

Cilj projekta: Projekat je obezbjedio humanitarnu pomoć u vidu higijenskih i prehrambenih paketa, odjeće i obuće za najugroženije romske porodice.

Donator: JP Elektrodistribucija BiH

 

51. “ Uključivanje Romkinja u rad mjesnih zajednica”

Tip projekta: Kampanja

Cilj projekta: Nacionalna kampanja zagovaranja sa ciljem uključivanja Romkinja u rad mjesnih zajednica /samouprava.

Donator: CARE International


 

52. “ Podizanje svijesti i informiranje Roma/Romkinja iz oblasti zapošljavanja”

Tip projekta: Edukacija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj edukaciju Roma/Romkinja o potrebi prijavljivanja na evidencije nezaposlenih kao preduvjet za uključivanje Roma/Romkinja u tržište rada i programe zapošljavanja.

Donator: FOD BiH

 

53. „ Stop karcinomu dojke i grlića maternice“

Tip projekta: Prevencija, edukacija

Cilj projekta: Cilj projekta jeste osiguranje i provođenje preventivnim mjera u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke i grlica maternice. U sklopu projekta organizirani su besplatni ginekološki pregledi i pregledi mamografije za 80 Romkinja.  

Donator: BOSNALIJEK

 

54. “Opismenjavanje žena Romkinja”

Tip projekta: edukacija

Cilj projekta: Sastoji se od organizovanja kursa opismenjavanja za 10 žena Romkinja koje su neobrazovane ili imaju završeno par razreda osnovne škole odnosno do IV razreda. Riječ je Romkinjama sa područja Tuzlanskog kantona koje žive u romskim zajednicama u Tuzli, Ljubačama I Bukinju.

Donator: Federalno ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta

 

55. „Osnaživanje Romkinja u BiH“

Tip projekta: edukacija

Cilj projekta: Osnaživanje Romkinja u BiH kako bi se doprinjelo primjeni vladavine zakona , koji su senzitivni po pitanju roda i marginizovanih osoba.

Donator: Open Society Institute Mađarska


 

56. „Edukacija i informisanje Roma iz oblasti socijalnih prava“

Tip projekta: edukacija

Cilj projekta: 80 Roma/Romkinja sa područja Tuzlanskog kantona edukovano s ciljem osiguravanja djelotvornog korištenja prava na socijalnu zaštitu.

Donator: FOD BIH

 

57. „Poboljšanje kontrole tuberkuloze“

Tip projekta: edukacija, prevencija

Cilj projekta: Projekat se provodi u saradnju sa četiri Regionalna romska TB centra (u kojima radi 16 terenskih radnika romske nacionalnosti) i 76 polivalentnih patronažnih sestara. Jačanje DOTS Strategije u BiH unaprjeđenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući MDR TB (multirezistentnu tuberkulozu) i kontrola infekcije u BiH“

Donator: Projekat je podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, čiji je cilj sprečavanje tuberkuloze i jačanje postojećih sistema praćenja i izvještavanje, kao i nadgledanje.


 

58. „Istraživanje u oblastima političke participacije Romkinja I obrazovanja romske djece“

Tip projekta: istraživanje  

Cilj projekta: Utvrditi razloge odustajnja romske djece i mladih od obaveznog školovanja sa naglaskom na rodnu dimenziju i učešće Romkinja u javnom i političkom životu. Rezultati istraživanja dostupni na web stranici udruženja pod sekcijom dokumenti.

Donator: CARE INTERNATIONAL kroz regionalni projekt  « Osnaživanja žena Romkinja« financira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.


 

59. „ Majka, djete, zdravlje i prehrana“

Tip projekta: edukacija  

Cilj projekta: Unaprjediti zdravlje majki s posebnom pažnjom posvećenu dojenju.

Donator: Globalni fond


 

60. „Uključivanje Romkinja u procese donošenja odluka“

Tip projekta: edukacija, istraživanje  

Cilj projekta: Na sistematiziran način saznati koje su sve organizacije i institucije nadležne , a sa kojima je  moguće ostvariti uključenje Romkinja u postojeće instance  donošenja odluka radi intenziviranja dijaloga o mogućim rješenjima i prioritetima relevantima za Romkinje na lokalnim razinama te kroz mapirane prioritete od strane relevantnih aktera  i mapirane prepreke za aktivnije sudjelovanje Romskih žena (trenutnih ili budućih liderica) kanalizirati buduće napore da se Romkinje na lokalnim razinama aktivnije uključe u procese provođenja javnih politika na lokalnim razinama.

Donator: CARE International


 

61. „Ekonomsko osnaživanje žena Romkinja u sjevero-istočnoj BiH“

Tip projekta: edukacija, socijalno poduzetništvo  

Cilj projekta: Kroz održane edukativne radionice iz oblasti izrade poslovnog plana, obezbjeđeno za 31 Romkinju socijalni zajam za razvoj vlastitih poslovnih ideja u oblasti trgovine, stočarstva, poljoprivrede i plasteničke proizvodnje. Dio socijalnog zajma u iznosu od 20% vraćeno u romsku zajednicu i ekonomski pomognuto 300 Romkinja čime je postignuto poboljšanje njihovog socijalnog statusa.

Donator: CARE International

 

62. „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“

Cilj projekta: Kroz ovaj projekat je uspostavljena koalicija sa 6 romskih i 4 neromske organizacije civilnog društva, urađena „Analiza rodne ravnopravnosti u prijemu i radu Vijeća nacionalnih manjina BiH, Vijeća nacionalnih manjina F BiH i Savjeta nacionalnih manjina Narodne Skupštine Republike Srpske. Provedene aktivnosti lobiranja i zagovaranja i promocija rodno-osjetljivih nacionalnih akcionih planova za Rome kroz zajedničke aktivnosti koalicije i monitoring njihove provedbe. Uspostavljeno 5 međusektoriskih komisija za rad na prevenciji odustajanja romske djece od osnovnog obrazovanja sa akcentom na romske djevojčibne u Tuzli, Gradačcu, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. Ukupno je u aktivnostima projekta učestvovalo preko 5. 000 direktnih i više od 11.000 indirektnih korisnika/ca.

Donator: Austrian Development Cooperation kroz CARE International

 

63. „ Osnaživanje Romkinja u BiH“

Tip projekta: edukacija, zagovaranje, lobiranje  

Cilj projekta: Pokrenuta inicijativa za uključenje Romkinja u rad Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH uz podršku Agencije za ravnopravnost spolova u BiH i Parlamentarne komisije za ostvarenje ravnopravnosti spolova. 4 Romkinje uključene u rad odbora pri Vijeću Ministara BiH, imenovana je po prvi put i predsjedavajuća Odbora , predstavnica ženske romske mreže „Uspjeh“ BiH“. Projekat je uključivao i jačanje kapaciteta ženske romske mreže „Uspjeh“ BiH.

Donator: Global Fund for Women, Care International


 

64. „Romkinje upoznajmo svoja prava“

Tip projekta: edukacija, ženska ljudska prava  

Cilj projekta: Projekat je edukativnog karaktera koji podrazumjeva održavanje dvodnevnih radionica za članice mreže na temu žesnkih ljudskih prava kao sastav ljudskih prava te mehanizama i zaštite istih ali i načina kako ih mogu ostvariti. Projekat je omogućio vidljivost kako ženske romske mreže tako i Romkinja u Bosni i Hercegovini kao i uključenje u javni život.

Donator: Ekumenska inicijativa žena Hrvatska


 

65. „UNAPRIJEĐENJE REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA I SIGURNOG MATERINSTVA KOD ROMKINJA „

Tip projekta: edukacija, prevencija  

Cilj projekta: Provođenjem preventivno-edukativnog programa u oblasti reproduktivnog zdravlja i sigurnog materinstva za Romkinje unaprijediti zdravstvenu zaštitu Romkinja.

Donator: FOD BiH


 

66. „ Aktivna inkluzija Romkinja BiH i javni život i proces donošenja odluka“

Tip projekta: edukacija, zagovaranje, lobiranje   

Cilj projekta: Svrha projekta “ Aktivna inkluzija Romkinja u BiH u javni život I donošenje odluka” jeste osnaživanje žena sa akcetnom na Romkinje I razvoj njihovih vještina da bi mogle ravnopravno učestvovati u  u političkom I javnom životu kao ravnopravne građanke ovog društva.

Donator: „Finansijski podržano iz sredstava FIGAP programa.

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.“

 

67. „ Gdje su Romi/Romkinje na predstojećem popisu stanovništva u BiH“

Tip projekta: nacionalna kampanja  

Cilj projekta: Ženska romska mreža je uz podršku koordinacijske organizacije (UZR bolja buducnost)  implementirala medijsku kamapanju pod nazivom“Gdje su Romi na predstojećem popisu stanovništav u BiH“ . Cilj medijske kampanje jeste animiranje Roma/Romkinja da se na popisu stanovništva 2013 godine u što većem broju izjasne kao pripadnici/e ove nacionalne manjine. Za potrebe kampanje snimili smo TV spot i dva radio jingl-a, a ukupan broj medijskih kuća sa područja Bosne i hercegovine koje je pratilo ovu kampanju i objavljivali tv spot i radio jingl je 32 dok smo imali 324 objave o aktivnostima na TV, Radio i web portalima. Ukupan broj idirektnih korisnika kampanje odnosno ljudi i romskih zajednica koje su imale korist od provođenja naših aktivnosti je  1.239 romskih domaćinstava odnosno 4.779 Roma/Romkinja.

Donator: Global Fund for women


 

68. „Institucionalna podrška“

Tip projekta: institucionalni grant

Cilj projekta: Podrška implementaciji svakodnevnih aktivnosti UZR Bolja buducnost Tuzla i kupovina službenog vozila za potrebe udruženje

Donator: Global Fund for women


 

69. „Podrška rada ženske romske mreže “Uspjeh” u BiH“

Tip projekta: edukacija

Cilj projekta: Ojačati položaja Romkinja u BiH, kroz povećanje stepena njihove participacije u procesima donošenja odluka.

Donator: FOD BiH


 

70.  „ Prevencija nasilja u porodici i očuvanje reproduktivnog zdravlja Romkinja na području općine Tuzla“

Tip projekta: edukacija, prevencija

Cilj projekta: Smanjiti broj žrtava nasilja nad Romkinjama za 20% u romskim zajednicama na Općini Tuzla i Povećati broj Roma/Romkinja uključenih  u sistem zdravstvene zaštite. Implementirani besplatni ginekološki pregledi i pregledi dojki s ciljem ranog otkrivanja promjena i malignih oboljenja za 50 Romkinja.

Donator: Austrian Development Cooperation kroz CARE International


 

71. „Institucionalna podrška“

Tip projekta: institucionalni grant

Cilj projekta: Poboljšanje društveno-ekonomskog položaja Romkinja u BiH

Donator: Austrian Development Cooperation kroz CARE International

 

72.  „AKTIVNA PARTICIPACIJA ZA INKLUZIJU/UKLJUČENJE ROMA“

Tip projekta: edukacija, lobiranje, zagovaranje

Cilj projekta: Cilj ovog projekata je jačanje uloge i povećanje stepena učešća romskih predstavnika/ca u različitim tijelima i procesima donošenja odluka u vezi sa najbitnijim strategijama, dokumentima i javnim politikama za poboljšanje života romske populacije, poput Nacionalnog Akcionog Plana, Odbora za Rome pri vijeću ministar i mnogih drugih. Tokom projekta će biti organizovani i procesi izrade tzv. lokalnih akcionih planova, jer dosadašnja iskustva pokazuju da se najbolji rezultati u oblastima stanogradnje, zapošljavanja, rješavanja problema zdravstvene zaštite i obrazovanja za romsku populaciju postižu kada su aktivno uključeni oni nivoi vlasti koji imaju najviše ingerencija i u direktnom su kontaktu sa romskom populacijom. Osim ovog segmenta kroz projekat će ponovo biti dodijeljeno 8 malih grantova namijenjenih za rješavanje konkretnih problema u romskim zajednicama.

Donator: Evropska unija kroz CARE International

 

73. „ Očuvanje reporoduktivnog zdravlja Romkinja“

Tip projekta: prevencija

Cilj projekta:      Povećati broj screening-a specifičnih oboljenja kod Romkinja s ciljem ranog otkrivanja raka grlića maternice i raka dojke za 3% u odnosu na broj oboljelih u BiH. Unaprijeđenje reproduktivnog zdravlja za 60 Romkinja sa područja Tuzlanskog Kantona koje spadaju u rizične skupine kroz provođenje dijagnostičkih pregleda dojke i ginekoloških pregleda u trajanju od 3 mjeseca. Izrada Analize screeninga – dijagnostičkih pregleda na uzorku od 60 Romkinja i predstavljanje rezultata u svrhu zagovaranja kod relevatnih institucija kako bi ovi pregledi postali redovna praksa u javnim ustanovama zdravstva.

Donator: FOD BiH


 

74. „ Program podrške zapošljavanju Roma/Romkinja na području Tuzlanskog Kantona“

Tip projekta: edukacija

Cilj projekta:      Jačanje kapaciteta i osposobljenost mladih Roma   Roma/Romkinja s ciljem  lakšeg zapošljavanja i stvaranja boljih  uslova života. Osposobljeno 25 mladih Roma/Romkinja kroz provođenje akreditovanog programa obrazovanja sa upisom u radničku knjižicu (kursevi stranih jezika i informatike) u saradnji sa Centrom za poslovnu edkaciju Tuzla i stvoriti pozitvne primjere u cilju dodatnog motivisanja Roma/Romkinja  za obrazovanje kroz motivacione obuke u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Donator: FOD BiH


 

75.  „Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „

U saradnji sa ženskom romskom mrežom „Uspjeh“ tradicionalno se provodi mjesec dana ženskog romskog aktivizma koji svake godine simbolično počinje na Međunarodni dan žena ( 8. Mart), a završava na Svjetski dan Roma (8. Aprila).

Provedbom kampanje “Mjesec dana ženskom romskog aktivizma” želimo da promovišemo Romkinje,  medijski ,ali I održavanjem sastanaka, uličnih akcija , okruglih stolova I drugih aktivnosti upoznamo širu javnost o problemima Romkinja sa kojima se svakodnevno susreću ,ali I da  smo aktivne u pokušaju riješavanja istih.  

 

76. „Povezivanje ženskih aktivistica u Bosni I Hercegovini I pružanje podrške radu prve ženske romske mreže“

Na inicijativu Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla formirana je prva ženska romska mreža u Bosni i Hercegovini sa ciljem poboljsanja drustevnog statusa romske nacionalne manjine U BiH sa akcentom na Romkinje u oblasti obrazovanja, zaposljavanja, stanovanja, zdravstvene i socijalne zastite, a sve u skladu sa Strategijom za rijesavanje problema Roma usvojene Jula 2005 godine od strane Vijeca Ministara BiH. Od vremena osnivanja UZR bolja buducnost Tuzla uz podršku različitih donatora i fondacija pruža podršku ženskoj romskoj mreži u jačanju kapaciteta članica mreže, te kroz pokretanje inicijativa, provođenja aktivnosti lobiranja I zagovaranja s ciljem povećanja učešća Romkinja u javnom I političkom životu.

 

77. „ Humanitarna asistencija“

U 2014 godini  katastrofalne poplave su pogodile brojna mjesta i gradove u BiH i regiji te nije ostala posteđena ni onako ugrozena i marginalizirana romska zajednica. Nakon sto su uspostavljene putne komunikacije osoblje i volonteri naseg udruzenja su posjetili najugrozenije romske zajednice na podrucju TK te tom prilikom uvidjeli nastalu stetu na stambenim objektima te identifikovali ono sto je potrebno za hitnu humanitarnu asistenciju.

U saradnji sa medjunarodnim organizacijama World Vision, CARE international ali i iz vlastitih sredstava smo pruzili humanitarnu asistenciju sljedecim romskim zajednicama: Tuzla , Kiseljak (Izbjeglicki kamp i Bankerova), Banovici (Oskova), Zivinice (Karaula), Lukavac (Soda, Koksara i Samacka –World Vision) i Modricki Lug (RS), Grabovac i Škahovica (Gračanica).

Tom prilikom je humanitarna asistencija u vidu prehrambenih paketa, higijenskih paketa, paketa za bebe, paketa za dezinfekciju u navedenim romskim zajednicama podjeljena za 883 osobu.

Pored ove vrste asistencije udruzenje je od CARE International dobilo 3 pumpe za ispumpavanje vode i 4 susilice za prostorije koje je ustupilo na koristenje svojim sugradanima/sugradankama uz asistenciju i pomoci kod upotrebe istih.

 

78. „ Ekonomsko osnaživanje žena u Tuzlanskom kantonu“

Tip projekta: edukacija, socijalno poduzetništvo

Cilj projekta: Povećanje ekonomskih mogućnosti za socijalno ugrižene i marginalizirane žene koje su izložene nasilju omogućujući im da ostvare svoje ekonomska prava i finansijsku neovisnot. Formiranje prve ženske romske zadruge u BiH.

Donator: CARE International


 

79. “ BESPLATNA GODIŠNJA PREMIJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 2014 GODINU”

Tip projekta: Asistencija

Cilj projekta: Projekat je imao za cilj obezbjediti besplatnu godišnju premiju zdravstvenog osiguranja za najugroženiju romsku djecu do 18 godina

Donator: Općina Tuzla

 

80. „Jačanje lokalnih kapaciteta u zaustavljanju trgovine ljudima“

Tip projekta: peer to peer edukkacija

Cilj projekta: Peer to peer edukacija na temu prevencije trgovine ljudima u romskim zajednicama.

Donator: Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

 

81. Podrška UZR Bolja budućnost i ženskoj romskoj mreži

Tip projekta: instutucionalna podrške

Cilj projekta: Izgradnja kapaciteta udruženja žena Romkinja „Boplja budućnost“ Tuzla i jačanje ženske romske mreže u BiH s ciljem ostvarenja boljeg položaja Romkinja u BiH i očuvanja ženskih ljudskih prava.

Donator: OAK


 

82. „Ekonomsko osnaživanje Romkinja u Tuzlanskom kantonu“

Tip projekta: socijalno poduzetništvo

Cilj projekta: Ekonomsko osnaživanje marginaliziranih žena i žena u stanju socijalne potrebe kroz izgradnju različitih vještina i znanja te osiguranje njihove ekonomske održivosti.

Donator:  “Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu.”


83. „ Prevazilaženje socijalne isključenosti Romkinja“

Tip projekta: edukacija, socijalno poduzetništvo

Cilj projekta: Povećanje/poboljšanje konkurentnosti Romkinja na tržištu rada.

Donator:  Organizacija Crvenog krsta/križa Tuzla


 

84. “Inicijativa za uvođenje mjera za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i kriterija  u izboru i imenovanju članova/ica Vijeća nacionalnih manjina na državnom, federalnom, kantonalnom, lokalnom nivou, kao i Savjetu nacionalnih manjina RS-a”

Tip projekta: nacionalna kampanja

Cilj projekta: Pokretanje inicijative za uspostavu  kriterija  u izboru i imenovanju članova/ica Vijeća nacionalnih manjina na državnom, federalnom i na lokalnim novima kao i Savjeta nacionalnih manjina RS-a te podizanje svijesti šire društvene zajednice o rodno-uvjetovanom nasilju kroz učešće članica mreže i koalicije u aktivnostima 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja u 2014 godini.

Donator:  Austrian Development Cooperation kroz CARE International


Share This Page
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,845 unikatnih posjeta
26.09.2021 05:27