| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica i dodjelu socijalnih stambenih jedinica
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica i dodjelu socijalnih stambenih jedinica

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Roma Action (RA) – Podrška socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u BiH putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalih vlasti” br. 2013/319-173 (int. br. 592), potpisanog između EU zastupanom od Evropske komisije (EC) i Hilfswerk Austria International, dana 31.05.2013 godine, u okviru programa EU IPA 2011 „Podrška provedbi akcionih planova za Rome“, broj: EuropeAid/133-278/L/ACT/BA i EC/BIH/CfP/12/006, te u skladu sa obavezama iz ugovora, potpisanim od strane Načelnika općine broj: 02-14-6785-2013 od 05.09.2013 godine, Komisija za izbor korisnika, Projekta ROMA ACTION,o b j a v l j u j e:

 

  • J A V N I   P O Z I V  Za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica i dodjelu socijalnih stambenih jedinica, na području općine Tuzla, po projektu „ROMA ACTION (RA)“KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI:

Obrazac prijave je dostupan na informativnom šalteru općine Tuzla.

Uz prijavu potencijalni korisnici su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih kriterija:

1. Status korisnika – domicilni pripadnici romske populacije koji imaju prebivalište na teritoriji Općine Tuzla, dokaz fotokopija obje strane L.K. za podnosioca zahtjeva.

2. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom:a) ZK izvadak (PL posjedovni list),b) U slučaju suvlasništva nad nepokretnom imovinom koja je predmet izgradnje/rekonstrukcije, obavezna je izjava svih SUVLASNIKA da su saglasni o izgradnji/rekonstrukciji na ime podnosioca zahtjeva/korisnika pomenutog projekta,c) Potvrdu da na teritoriji općine Tuzla ne posjeduje bilo kakvu imovinu (zemljište, kuću, stan, i slično).

3. Potvrda nadležne Policijske uprave o kretanju za podnosioca zahtjeva.Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA TUZLASOLISALINESMEMLEHAI-ZIRTUZ950TUZLA

4. Ovjerena izjava vezano za svaku pomoć za izgradnju i rekonstrukciju koju je dobio podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva.

5. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva navedeni na kućnoj listi ne posjeduju useljivu kuću/stan na teritoriji BiH.

6. Ovjerena kućna lista podnosioca zahtjeva.

 

Podnosioci zahtjeva su dužni dostaviti i dokaze o ispunjavanju posebnih kriterija na osnovu kojih se vrši bodovanje:

1. Podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva živi u uvjetima koji su ispod utvrdjenog stambenog minimuma (utvrdjuje komisija na lokaciji objekta).

2. Podnosilac zahtjeva ili bilo koji član zajedničkog domaćinstva pripada jednoj od kategorija kao što su:

a) osobe sa onesposobljenjem/invaliditetom, RVI, lica sa urođenim ili stečenim invaliditetom, djeca sa smetnjama u psiho-fizickom razvoju i sl. (Rješenje nadležnog organa),

b) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice, (Rješenje Centra za socijalni rad),c) šehidske poridice, porodice poginulih boraca, nestalih osoba, bivših logoraša i civilnih žrtava rata (Potvrda nadležnog organa).

3. Dokaz o brojnosti zajedničkog domaćinstva (Dokaz ovjerena kućna lista od strane nadležnog Općinskog organa), (Kopija ličnih karata za sve punoljetne članove domaćinstva, te rodne listove za maloljetne članove domaćinstva).

4. Uvjerenje da su djeca na redovnom školovanju (Uvjerenje osnovne, srednje škole ili fakulteta).

5. Prilikom obilaska domaćinstava podnosilaca zahtjeva, komisija će utvrditi i druge specifične kriterije za bodovanje koji nisu obuhvaćeni gore pomenutim posebnim kriterijima.

 

Prijavu za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica ili dodjelu socijalnih stambenih jedinica u okviru Projekta, sa popunjenim obrascem prijave/izjave i pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i pojedinih, posebnih kriterija, dostaviti, u zapečaćenoj koverti, putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) Općine Tuzla.

 

  • Na koverti obavezno naznačiti:Javni poziv za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju/sanaciju individualnih stambenih jedinica i dodjelu socijalnih stambenih jedinica na području općine Tuzla, po projektu„ROMA ACTION (RA)“„NE OTVARAJ“Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Tuzla.(Datum objave 14.01.2013.

Izvor: http://www.tuzla.ba/Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,910 unikatnih posjeta
26.09.2021 06:10