| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini
K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

Na osnovu člana 18. Statuta Upravni odbor Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola i studenata romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini

 

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini
 • da su redovni učenici srednje škole/studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini
 • da ne primaju stipendiju po drugom osnovu
 • da ne obnavljaju razred/godinu

tipendija se dodjeljuje iz granta Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Stipendija za 100 učenika  srednjih škola i 15 studenata dodjeljuje se na period od 10 mjeseci u školskoj 2015./2016. godini.

Stipendija iznosi 100 KM mjesečno.

 

Uz  prijavu na konkurs kandidati su obavezni priložiti slijedeća dokumenta:

 • Uvjerenje o upisu u školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2015./2016. godini (original) za učenike srednjih škola i studente na fakultetima
 • Svjedočanstvo o završenom razredu u školskoj 2014./2015. godini (ovjerena kopija) za učenike srednjih škola
 • Svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole u školskoj 2014./2015. godini (ovjerena kopija) za studente prve godine studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz akademske 2014./2015. godine za kandidate studente druge i narednih godina studija
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana)
 • Kućna lista (izjava ovjerena u općini)
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerena u općini/mjesnoj zajednici  (za maloljetne potpisuje roditelj/staratelj)
 • Dokazi o ekonomsko-socijalnom statusu domaćinstva:

- za zaposlene članove domaćinstva - potvrda o mjesečnim primanjima (original)

- za penzionere  članove domaćinstva – ček od posljednje penzije (kopija),

- za nezaposlene članove domaćinstva–uvjerenje od  Zavoda za zapošljavanje (original)

- za korisnike socijalne pomoći –  uvjerenje Centra za socijalni rad (original)

- za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – uvjerenje od općine/mjesne zajednice (original),

- za kandidate gdje se u domaćinstvu redovno školuje više djece – uvjerenje od škole/fakulteta  za svako dijete u školskoj 2015./2016. godini (original).

 

Konkurs, nakon objavljivanja na www.ogbh.com.ba za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 25.09.2015. godine, a za studente do 10.10.2015. godine.

 

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti  pismeno obaviješteni.

 

U slučajevima kada iz jedne porodice ima više kandidata stipendija će se dodijeliti jednom kandidatu.

 

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs – ne otvaraj“.

 

Obrazac prijave na konkurs potražiti na www.ogbh.com.ba 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: http://ogbh.com.ba/ Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,105,009 unikatnih posjeta
16.04.2021 09:37