| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


"Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu" ŠTA SMO URADILE U PROTEKLE TRI GODINE-BIH
"Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu" ŠTA SMO URADILE U PROTEKLE TRI GODINE-BIH

I projekat „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na Zapadnom Balkanu“, kao i svaki drugi, imao je svoje zamišljene i očekivane rezultate na početku, decembra 2011. Bili su to:

1. Udruženja žena Romkinja i Egipćanki su uspostavila jake međusobne koalicije sa drugimromskim i neromskim organizacijama u tri ciljne države radi promocije i praćenja provedbe rodno osjetljivih nacionalnih akcionih planova;

2. Povećano aktivno i značajno učešće Romkinja i Egipćanki u predstavničkim i savjetodavnim tijelima za Romkinje i Rome;

3. Udruženja Romkinja i Egipćanki su imala značajnu ulogu u procesu revizije i praćenja provedbe nacionalnih akcionih planova za uključenostRoma/Romkinja iz perspektive rodne ravnopravnosti ;

4. Razvijene, implementirane, dokumentovane i podijeljene su najbolje prakse za sprječavanje ispisivanja/odustajanja romskih djevojčica iz škola;

5. Razvijene, implementirane, dokumentovane i podijeljene su najbolje prakse i inicijative utemeljene u zajednici o pitanju sprečavanja nasilja zasnovanog na rodnoj podjeli, te o pitanju pristupa općoj, kao i seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti .

 

Ono što su tri romske organizacije (UŽR „Bolja budućnost“ iz BiH, Centar za romske inicijative iz Crne Gore i Romski ženski centar „Bibija“ iz Republike Srbije) i koalicioni partneri u saradnji sa CARE ostvarili do kraja projekta u februaru 2015. prevazišlo je očekivane rezultate.

 

Glavni cilj ovog projekta bio je da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije Romkinja i Egipćanki u Republici Srbiji, BiHi Crnoj Gori putem njihovog aktivnog učešće u procesima donošenja odluka. Imajući u vidu nedostatak političke volje da se odvoje budžetska sredstva za ozbiljniji i sistematičniji rad na ovom poboljšanju u sve trizemlje, partneri u ovom projektu uložili su sve svoje napore da na primjerima pokažu da je promjena ipak moguća.

Na političkom nivou, pokazala je finalna evaluacija projekta,mapirali su potrebe Romkinja i Roma, uključujući i onu da ih zastupaju pripadnici/ce njihove etničke manjine, te ih dostavili donosiocima odluka. Svi partneri učestvovali su u kreiranju nacionalnih strategija, akcionih planova, izvještaja…Njihove predstavnice ušle su uveliki broj relevantnih vladinih tijela za ravnopravnost spolova i nacionalnih manjina.Rezultati nisu izostali.

 

Rezultati za BiH su:

 

- Oformljena Koalicija od devet romskih i neromskih organizacija koja promovira rodno osjetljive nacionalne akcione planove za Romkinje te lobira u područjima obrazovanja, nasilja nad ženama, učešća žena u politici kao i ostvarivanju zdravstvenih prava.

 

- Podržana neformalna ženska romska mreža „Uspjeh“ koju čini 9 romskih ženskih organizacija.

 

- Oformljene međusektorske radne grupe u 6 gradova (Tuzla,Bijeljina, Visoko, Vitez, Prnjavor, Zenica) na temu prevencija rada popitanju napuštanja škole Roma, sa posebnim fokusom na Romkinjama

 

- Prezenti ran treći Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW i ženskih ljudskih prava u BiH sa aneksom o promjenama u zakonu i praksi u Ženevi 2013. (sa posebnim dodatkom o Romkinjama ).

 

- Broj žena (Romkinje i ostale) članica Odbora za Rome, koje djeluje pri Vijeću ministara BiH kao savjetodavni odbor se udvostručio i trenutno broji osam članica od toga je 5 romkinja (35% članstva). Predsjedavajuća Odbora za Rome je Romkinja.

 

- Pet Romkinja, liderica i članica neformalne ženske mreže „Uspjeh“,kandidovale su se na lokalnim izborima u BiH 2012. u ime romske manjine. Iako nisu osvojile mandate, važna je poruka poslana političarima i javnosti : da Romkinje žele i mogu biti aktivne građanke i sudionice političkih procesa u BiH.

 

- Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ tokom svakodnevnog rada u omogućila podršku, informaciju i pomoć Romima/Romkinjama da ostvare svoja prava: za njih 2.707.

 

- Pokretanje inicijative za uspostavu kriterija u izboru i imenovanju članova/ica Vijeća nacionalnih manjina na državnom i federalnom nivou kao i Savjetu nacionalnih manjina RS.Share This News
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,183,865 unikatnih posjeta
26.09.2021 05:39